Hotele Mrągowo a Lean Manufacturing

Hotele Mrągowo a Lean Manufacturing

Hotele Mrągowo! Jak wgląda aspekt organizacyjny?


Oprócz wyzwań technicznych przy wdrażaniu nowej organizacji produkcji napotkano również na bariery organizacyjne. Pierwsze wyzwanie organizacyjno-techniczne to właściwe rozplanowanie maszyn, tak. aby zapewnić przepływ części pomiędzy kolejnymi stanowiskami i zminimalizować drogę pracowników, którzy, najczęściej przemieszczają się od jednego stanowiska pracy do stanowiska drugiego. Oszczędności osiągnięte na tym etapie to między innymi wielkość zajmowanej powierzchni produkcyjnej. Miejsca te wykorzystano do stworzenia pól odkładczych. Filozofia Lean Manufacturing w Hotele Mrągowo http://hotelanek.pl/ funkcjonuje od kilku lat. Pierwszym, a zarazem najbardziej potrzebnym elementem w przedsiębiorstwie jest rozwijany oraz sukcesywnie wdrażany od 2005 roku system kanban. Jako narzędzia pomocnicze wykorzystano metodę 5S. zaś program Kaizen jako praktyczną realizację zasadę ciągłego doskonalenia i pomysłów pracowniczych. Opisany pokrótce przebieg działań i środków zastosowanych w realizacji tych elementów szczupłego wytwarzania znajduje się poniżej, jeżeli chodzi o hotele Mrągowo.


Realizacja programu 5S była prowadzona zgodnie z założoną kolejnością, którą narzuca samo narzędzie. Rozpoczęto od selekcji (Seiri), podczas której wyznaczony zespół 5S przechodził po kolei każde ze stanowisk. Wraz z pracownikami danej komórki produkcyjnej, poprzez program czerwonej kaitki dokonywano dobom niezbędnego sprzętu na danym stanowisku. Kolejnym krokiem było Seiton czyli systematyka na co składało się rozlokowanie niezbędnych rzeczy, a także oznakowanie dróg transportowych, które jasno określiły granice stanowisk. Zgodnie z założeniami tej metody, w zarysie całego zakładu, w pełni udało się zrealizować dwa wyżej przedstawione punkty czyli selekcję oraz systematykę. Co do sprzątania, miało to charakter jednorazowych i okazjonalnych czynności. Pozostałe punkty z 5S takie jak standaryzacja i samodyscyplina nie doszły do skutku w aspekcie hotele Mrągowo.


Hotele Mrągowo z programem kaizen zaczął pracę na przełomie roku 2005 oraz 2006. Służy on aktywizowaniu pracowników różnych szczebli (w podziale na kadrę kierowniczą, administrację i pracowników produkcyjnych) i generowaniu przez nich oszczędności dzięki twórczym pomysłom. Pomysły te, w zależności od szczebla, mogą dotyczyć rożnych obszarów pracy. Ponieważ program jest skierowany przede wszystkim do pracowników produkcyjnych. Rozpatrywane wnioski mają głownie charakter rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Zgłoszone pomysły przechodzą procedurę weryfikacji, podczas której pomysł zostaje opisany, opatrzony w niezbędne załączniki (zdjęcia, rysunki techniczne itp.) oraz liczone są potencjalne oszczędności. Projekty są opiniowane kolejno przez konstruktora technologa, kierownika działu, kierownika produkcji i prezesa przedsiębiorstwa. Przy ocenie punktowej wniosku rozpatrywane są następujące kryteria: kreatywność i zaangażowanie pracownika w proces wdrażania oraz zakres zastosowania i wpływ pomysłu na rożne obszary (koszty, czas. porządek, jakość, unifikację), jeżeli chodzi o hotele Mrągowo.


Na ich podstawie obliczana jest łączna wartość punktowa wniosku, która decyduje o wysokości nagrody pieniężnej jaką dostanie zgłaszający. Nad zachowaniem procedury oraz przestrzeganiem przyjętego regulaminu programu czuwa wyznaczony pracownik komórki Lean Manufacturing. Do jego zadań należą: udanie się do stanowiska, z którego napłynął wniosek, w celu uzupełnienia informacji, założenie i uzupełnienie kartoteki do wniosku, w skład której wchodzą: strona tytułowa z opisem wniosku, wyliczeniem oszczędności z tytułu ewentualnego wdrożenia pomysłu, wniosek pracownika, załączniki, karta punktowa do wynagrodzenia pracownika; zebranie opinii: kierownika działu, konstruktora technologa, kierownika produkcji, własnego przełożonego; uzyskanie podpisu prezesa; udanie się do działu kadr (przedstawienie kwoty do przyznania) oraz uzyskanie z działu kadr potwierdzenia przyznania nagrody i zakomunikowanie tego pracownikowi zgłaszającemu wniosek. Nie należy zapominać, że wprowadzenie systemu Kanban zaowocowało wieloma korzyściami. Głównym atutem była poprawa płynności produkcji oraz wyeliminowanie przestojów. Przepływ materiałów jest płynny, dzięki czemu pracownicy otrzymują daną część w chwili, kiedy jej potrzebują. Bieżące monitorowanie przepływu surowców jest możliwe dzięki powiązaniu kart z systemem Pro Trace, w wyniku czego przepływ materiałów stał się sprawniejszy. Zbędna więc była ręczna dokumentacja procesów, maszyn i wyrobów. Biedy są wychwytywane i eliminowane natychmiast. Istotnym elementem wdrożenia systemu Kanban jest redukcja zapasów i czasu pobierania materiałów przez pracowników. Bardzo dobry przepływ informacji między oddziałami spowodował, że pracownicy są poinformowani o zapotrzebowaniu na materiał, dzięki czemu eliminuje się produkowanie „na zapas” . Wprowadzenie systemu Kanban spowodowało przeorganizowanie funkcji maszyn oraz działań ludzkich, kolejności czynności projektowych, administracyjnych i wykonawczych oraz organizację zapasów materiałowych w odniesieniu do hotele Mrągowo. Osiągnięte wymierne korzyści są motorem kolejnych przedsięwzięć, co pozwala utrzymać się firmie w pierwszym szeregu fum wdrażających nowoczesne sposoby organizacji pracy. Aktualnie wprowadzane są kolejne projekty wykonywane od początku zgodnie z zasadami Lean Manufacturing.